Heel Nederland is in de ban van het Coronavirus. De overheid legt steeds meer maatregelen op. Al meer dan een week zijn de scholen gesloten en werkt het merendeel van de Nederlanders thuis. Dat is niet prettig wanneer u ook (grotendeels) de zorg voor één of meer kinderen draagt. Veel zorgregelingen zijn afgestemd op het werkende leven van ouders. Maar hoe wordt uitvoering gegeven aan de zorgregeling in tijden van Corona?

Algemeen

In deze onzekere tijden is het van belang dat het leven van het kind zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Dit houdt ook in dat de eerder door partijen overeengekomen of door de rechter vastgestelde zorgregeling zoveel mogelijk dient te worden nagekomen. Het Coronavirus is op zichzelf geen reden om de omgang met de andere ouder te ontzeggen.

Het Coronavirus kan er echter wel voor zorgen dat enige aanpassing in de zorgregeling is vereist. Reden hiervoor is bijvoorbeeld dat één van de ouders of beide ouders een vitaal beroep hebben of wanneer één van de ouders gezondheidsklachten krijgt. Het uitgangspunt is en blijft om altijd eerst in overleg te treden met de andere ouder en dus niet eenzijdig een zorgregeling te staken. Stel bij dit overleg altijd het belang van het kind voorop.

Vitale beroepen

Wanneer één van de ouders een vitaal beroep heeft – bijvoorbeeld werkzaam is in de zorg – dient deze ouder zoveel mogelijk ontlast te worden. Dat wordt al lastiger als beide ouders een vitaal beroep hebben.

De scholen en kinderdagverblijven blijven gedurende de Coronacrisis open voor kinderen waarbij één van de ouders een vitaal beroep heeft. Sommige kinderdagverblijven verruimen zelfs hun openingstijden. Echter, wanneer het kind gezondheidsklachten krijgt, mag het kind niet meer naar de opvang. Dat kan voor praktische problemen zorgen. Probeer dit altijd in onderling overleg en in belang van het kind op te lossen.

Lukt het niet om met elkaar tot een oplossing te komen dan kan altijd contact opgenomen worden met bijvoorbeeld een (overleg)advocaat. Deze zal in eerste instantie proberen om in onderling overleg tot een tijdelijke zorgregeling te komen. Als dat ook met bemiddeling niet lukt, staat de weg naar een rechter open. Ook in Corona-tijd kunnen spoedzittingen over de kinderen doorgang vinden. Het gaat dan echter wel om zeer urgente zaken.

Verplichte quarantaine

Wanneer één van de ouders en/of het kind ziekteverschijnselen vertoont, geldt de regel van twee weken binnen blijven. Ofwel: twee weken in quarantaine. Wanneer het alleen de ouder betreft die koorts heeft, ligt het niet in de reden om het kind alsnog naar de andere ouder te vervoeren vanwege eventuele besmetting van het kind. Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft immers niet voor niets tijdens de persconferentie op 23 maart 2020 gesteld ‘’Wanneer één lid van het gezin koorts heeft, blijft het gehele gezin thuis’’.

Bij verplichte quarantaine is het in de regel een reden om de omgang (tijdelijk) niet plaats te laten vinden. De ouder waar het kind in quarantaine verblijft dient wel het contact met de andere ouder te faciliteren door bijvoorbeeld (video)bellen. Bovendien kan worden afgesproken dat na de quarantaine de ouder waarbij het kind niet heeft verbleven, wordt gecompenseerd voor verloren dagen, waarop de zorgregeling niet kon worden uitgevoerd.

Wat als de omgangsregeling niet wordt nagekomen?

Het kan voorkomen dat één van de ouders de zorgregeling (tijdelijk) opschort. In beginsel zijn ouders verplicht om uitvoering te geven aan de overeengekomen zorgregeling. Wanneer één van de ouders hier geen gehoor aan geeft, is er sprake van onttrekking aan het ouderlijk gezag.

Als de ouder zijn of haar poot toch stijf houdt na meerdere oproepen tot nakoming van de zorgregeling, is het mogelijk om een spoedprocedure (kort geding) te starten. Alleen urgente rechtszaken zullen tot 6 april 2020 doorgaan. Het (tijdelijk) niet-nakomen van een zorgregeling zal daar hoogstwaarschijnlijk niet onder vallen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Het advies blijft dus om als ex-partner in gesprek te gaan en duidelijke afspraken met betrekking tot de kinderen en het nakomen van de zorgregeling te maken. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook afspraken in het contact met derden, hygiëne en wat te doen als het kind of het gezin waar het kind zich bevindt ziek wordt.

Definitieve wijziging van de zorgregeling

Er zijn ook zorgregelingen die voor de Corona-maatregelen al niet liepen en waarbij een wijziging van die zorgregeling in belang van het kind noodzakelijk is. Vanzelfsprekend kan in die situatie nog steeds een wijzigingsverzoek voor de zorgregeling worden ingediend. Daarbij geldt opnieuw dat eerst in onderling overleg met de andere ouder naar oplossing dient te worden gezocht, desnoods met bemiddeling van een derde, zoals een mediator of advocaat.

Voor vragen over omgang of andere familierechtelijke vraagstukken, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.

Door: Carmen de Koning