• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Zekerheden - Punt van Hapert Advocaten - in AmsterdamOndernemingsrecht

Zekerheden - Punt van Hapert Advocaten - in AmsterdamOndernemer &
echtscheiding

Zekerheden - Punt van Hapert Advocaten - in AmsterdamArbeidsrecht

Zekerheden - Punt van Hapert Advocaten - in AmsterdamVastgoed

Zekerheden

Punt & Van Hapert Advocaten procedeert regelmatig over het uitwinnen van zekerheidsrechten in verband met de executie van een vordering. Veel voorkomende zekerheidsrechten zijn bijvoorbeeld hypotheekrechten, pandrechten en bankgaranties. Hoewel al deze rechten strekken tot zekerheid van betaling, bestaan er belangrijke verschillen tussen hypotheekrechten en pandrechten enerzijds en bankgaranties anderzijds.

Hypotheekrechten en pandrechten zijn zogenoemde beperkte rechten, waarmee is bedoeld dat deze rechten zijn afgeleid van een meer omvattend recht op het betreffende goed. Bij het vestigen van een beperkt recht door de eigenaar van een goed, geeft de eigenaar een deel van zijn eigendomsrecht als het ware prijs aan degene die het beperkte recht verkrijgt. Indien bijvoorbeeld een hypotheekrecht is gevestigd op een woning in verband met een afgesloten lening, dan verkrijgt de hypotheeknemer op grond van de wet het recht om de woning te verkopen indien de hypotheekgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

Een bankgarantie is daarentegen een zogenoemd verbintenisrechtelijk zekerheidsrecht. Partijen bepalen zelf de reikwijdte van een overeengekomen bankgarantie en de voorwaarden waaronder een bankgarantie kan worden ingeroepen. Indien de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, dan heeft een schuldeiser niet het (wettelijke) recht om een bepaald goed van de schuldenaar te verkopen. De schuldeiser zal een vordering moeten indienen bij een gerechtelijke instantie strekkende tot nakoming van de gemaakte afspraken. Pas nadat een rechter de vordering van de schuldeiser heeft toegewezen, is hij gerechtigd om executiemaatregelen te treffen en te claimen onder de garantie.

Er zijn voorts meerdere varianten om rechtspersonen of natuurlijke personen in te laten staan voor de schuld van een ander. Een van de mogelijkheden is om naast een schuldenaar ook een ander zich als hoofdelijk schuldenaar voor de schuld te laten verbinden. In dat geval zijn er meerdere opties voor verhaal. Een afgezwakte vorm hiervan is de borgtocht, waarbij de borg slechts aan te spreken is wanneer de hoofdschuldenaar niet aan de verplichtingen voldoet. Wanneer iemand zich in privé als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt voor de schuld van een ander, dan is hiervoor de toestemming van de andere echtgenoot / echtgenote nodig. Dit aspect wordt nog wel eens over het hoofd gezien.

Wilt u meer weten? De commercieel procesrecht specialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons