• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Waardering van ondernemingen - Punt van Hapert AdvocatenOndernemingsrecht

Waardering van ondernemingen - Punt van Hapert AdvocatenOndernemer &
echtscheiding

Waardering van ondernemingen - Punt van Hapert AdvocatenArbeidsrecht

Waardering van ondernemingen - Punt van Hapert AdvocatenVastgoed

Waardering van ondernemingen

Er zijn diverse situaties waarin moet worden vastgesteld wat de waarde van een onderneming of van aandelen is. Bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername, een (gedwongen) aandelenoverdracht of bij het uittreden van een vennoot uit een personenvennootschap. In veel aandeelhoudersovereenkomsten en vennootschapsovereenkomsten hebben de samenwerkende partijen vooraf afspraken gemaakt over de waardering. Soms is de waarderingsmethode zeer gedetailleerd uitgewerkt, waardoor voor alle betrokkenen de financiële consequenties goed bekend zijn. Vaak is echter niet meer vastgelegd dan dat de waarde van de onderneming of aandelen in het economische verkeer moet worden bepaald.

Deskundige

Daarnaast volgt vaak uit de wet, de statuten of uit schriftelijke afspraken dat de waarde van de onderneming of de prijsbepaling van aandelen moet worden vastgesteld door een onafhankelijk deskundige. In veel gevallen betreft dat een bindend advies. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een accountant of andere financieel deskundige geraadpleegd. Wanneer in een gerechtelijke procedure de rechter een deskundige benoemt, dan wordt vaak opdracht gegeven aan een zogenaamde Register Valuator (RV), een financieel deskundige die gespecialiseerd is in bedrijfswaarderingen.

Waarderingsmethodes

Er bestaan veel verschillende waarderingsmethodes voor de waardering van een onderneming. Zo kan de waardering uitsluitend worden gebaseerd op resultaten uit het verleden (zoals de gemiddelde omzet of winst van de afgelopen jaren, vermenigvuldigd met een multiplier), of op basis van de boekhoudkundige (actuele) waarde van de onderneming op een bepaalde balansdatum. Dikwijls wordt ook gekozen voor een waarderingsmethode waarin vooral toekomstverwachtingen worden betrokken. Een bekend voorbeeld daarvan is de Discounted Cashflow Methode (DCF) waarbij toekomstige geldstromen bepalend zijn voor de waardering. Hierdoor kan ook rekening gehouden worden met investeringen in bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen en werkkapitaal. Dit is in veel gevallen de wetenschappelijk meest verantwoorde wijze van waarderen, doch bewerkelijk en dus vaak duurder.

Goodwill

Bij het waarderen van een onderneming of aandelen is voor de meeste mensen doorslaggevend wat de toekomstige verdiencapaciteit is. En juist daarover bestaan vaak enorme verschillen van mening. Het vaststellen van de boekwaarde van een onderneming is relatief eenvoudig, door alle bezittingen te nemen en daar alle schulden vanaf te trekken. De discussie gaat vervolgens in de meeste gevallen over wat een onderneming meer waard is dan die boekwaarde, met andere woorden of er aan de onderneming ook goodwill verbonden is.  In de praktijk vormt het al dan niet bestaan van goodwill en de hoogte daarvan regelmatig een complex discussiepunt bij de waardering, zeker wanneer partijen over dit specifieke aspect van de waardering niet vooraf afspraken hebben gemaakt.

Er bestaat niet een vaste berekening om deze (subjectieve) meerwaarde van de onderneming vast te stellen. Tevens kan van belang zijn of sprake is belichaamde goodwill (goodwill die onverbrekelijk is verbonden met de vermogensbestanddelen van de onderneming) of onbelichaamde goodwill (in situaties waarin de factor kapitaal een geringe rol speelt). Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij de vrije beroepen, waarbij het vooral persoonlijke goodwill betreft die verbonden is aan de ondernemer zelf. Dergelijke goodwill is niet overdraagbaar aan een derde en dient dus buiten de waardering te blijven. Vooral bij de personenvennootschappen speelt veelvuldig deze discussie.

Onze advocaten hebben veel ervaring met alle soorten deskundigen die ondernemingen of aandelen waarderen. Wij zijn bij uitstek in staat om u bij te staan bij een dergelijke traject en de deskundige van de juiste input te voorzien, al dan niet in samenwerking met financieel adviseurs van onze cliënten. Wilt u meer weten? De ondernemingsrechtspecialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons