Huurovereenkomst

De huurder heeft bijna tweeëneenhalf jaar woonruimte (een kamer) gehuurd van de verhuurder. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder bij oplevering het gehuurde in de oorspronkelijke (goede) staat dient op te leveren onder afgifte van de sleutels. Eventuele (herstel)kosten mag de verhuurder verrekenen met de borg als de huurder deze verplichting niet nakomt. Voor verborgen gebreken geldt dat de verhuurder deze kosten ook na de oplevering nog met de borg kan verrekenen. Huurder heeft een waarborgsom betaald van € 350,–.

Beëindiging en eindinspectie

Huurder heeft de huur opgezegd waarna een eindinspectie heeft plaatsgevonden. In het inspectierapport staat dat er geen gebreken of wijzigingen zijn geconstateerd en de sleutels zijn ingeleverd.

Verborgen gebreken?

Na oplevering heeft de verhuurder het standpunt ingenomen dat verborgen gebreken, schades en/of vermissingen aan het licht kwamen in de woonruimte. Zo bevatte het tapijt brandgaten, zaten er gaten en pluggen in de muren en was er sprake van rook- en vette aanslag. Bovendien heeft de verhuurder, als gevolg van het betreden van de woning door de huurder na beëindiging, de sloten moeten vervangen om opnieuw binnentreden door de huurder te voorkomen.

Op grond van de wet (art. 7:224 lid 2 BW) en in dit geval ook op grond van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde in dezelfde staat op te leveren als waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard.

Omdat hier een bedrijving van de beginsituatie ontbreekt dient de verhuurder te stellen en zo nodig te bewijzen in welke staat het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst verkeerde én dat het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst in een andere staat verkeert.

Tijdens de eindinspectie zijn geen gebreken geconstateerd, zodat alleen nog verrekening mogelijk is in verband met verborgen gebreken.

Van verborgen schade zoals bedoeld in de huurovereenkomst is echter geen sprake. De verhuurder heeft hiervan ook geen bewijs geleverd, bijvoorbeeld door middel van foto’s. De verhuurder heeft evenmin een verklaring gegeven waarom de brandgaten, gaten en pluggen in de muren en de aanslag niet zijn opgemerkt bij de eindinspectie. Bij de eindoplevering waren deze punten immers zichtbaar, zodat geen sprake is van verborgen gebreken. Voor de sleutels geldt dat de huurder deze allemaal heeft teruggegeven, zodat de verhuurder de sloten niet op kosten van de huurder mocht vervangen. De verhuurder heeft overigens ook niet gevraagd of de huurder nog sleutels van de woning had voordat hij de sloten ging vervangen.

Aldus is de huurder niet aansprakelijk voor de door de verhuurder opgevoerde kosten. De verhuurder dient de borg in zijn geheel terug te betalen aan de huurder, vermeerderd met de wettelijke rente en proceskosten.

Waarborgsom en verrekening

Verrekening van kosten met de borg is dus niet altijd mogelijk. Voor zowel verhuurder als huurder geldt daarom: laat u goed informeren over uw rechtspositie bij beëindiging van de huurovereenkomst.

Indien u informatie of advies wenst over een waarborgsom, terugbetaling of verrekening of over een huurovereenkomst, kunt u altijd contact opnemen met één van onze advocaten. Punt & Van Hapert Advocaten staat u graag bij voor advies.

Door: Eveline Londeman