Werknemer vordert loon. Werknemer is bij indiensttreding onder meer een mobiele telefoon ter beschikking gesteld. In de regeling staat opgenomen dat beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Werknemer heeft in de periode 7 juli 2014 tot en met 2 januari 2016 1255 whatsapp berichten gewisseld met verschillende dames. Werknemer heeft volgens werkgever ten onrechte loon genoten. Deze schade dient met eventueel nog uit te betalen verlofuren te worden verrekend. De kantonrechter berekent dat de schade ongeveer EUR 1.500,– bedraagt (gemiddeld 2,5 à 3 minuten per bericht). Dit bedrag wordt verrekend en dus verminderd op de vordering van de werknemer.