Werknemer verzoekt terugdraaiing van de beoordeling. De kantonrechter stelt vast dat de wijze waarop de beoordeling tot stand komt op voorhand is vastgelegd. Het staat een werkgever in zijn algemeenheid vrij om zelf de eigen beoordelingssystematiek en daaraan gekoppelde salarisverhoging vast te stellen. De kantonrechter dient terughoudend te toetsen en beoordeelt in deze kwestie slechts of de beoordeling volgens de geldende afspraken tot stand is gekomen. Dat is niet het geval. Uit de toelichting blijkt dat niet de score is veranderd, maar dat de werkgever na de kalibratie besloten heeft de bandbreedte die behoort bij de beoordeling van 3.0 te wijzigen. De werkgever kan de kalibratie echter niet gebruiken om de vooraf afgesproken spelregels te veranderen en af te wijken van de bandbreedte die voor de eindbeoordeling is afgesproken. De beoordeling kan niet in stand blijven.