Er is een studieovereenkomst getekend, waarin is vermeld dat de werkgever het cursusgeld van EUR 5.382,– voor 100% vergoed. In de studieovereenkomst wordt verwezen naar een richtlijn, waarin een terugbetalingsregeling is opgenomen voor het geval de werknemer de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde periode beëindigd. De kantonrechter stelt vast dat een terugbetalingsregeling voorzien moet zijn van een tijdspanne gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben bij de door de werknemer tijdens de studiekostenwerkzaamheden opgedane kennis. Tevens moet de verplichting tot terugbetalingen worden verminderd maar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de genoemde tijdspanne. Hieraan is voldaan. De vorderingen van de werknemer worden afgewezen.