Privacreglement

Inleiding


Punt & Van Hapert Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de informatieplicht jegens betrokkenen zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerkingsdoeleinden

Punt & Van Hapert Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Punt & Van Hapert Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten
 • Het voeren van gerechtelijke procedures
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing
 • Innen van declaraties
 • Voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen
 • Marketing- en communicatieactiviteiten
 • Werving en selectie

 

Persoonsgegevens

Punt & Van Hapert Advocaten verwerkt de navolgende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening:

 • Persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, titel);
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, postadres)
 • Bedrijfsgegevens (vestigingsadres, KvK-nummer, btw-nummer)
 • Digitale gegevens over uw bezoek aan onze website
 • Persoonsgegevens die u verstrekt voor een sollicitatie
 • Alle overige persoonsgegevens die u verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de hiervoor genoemde verwerkingsdoeleinden

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Punt & Van Hapert Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag van verwerking

Punt & Van Hapert Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang

 

Gerechtvaardigd belang

Punt & Van Hapert Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor haar gerechtvaardigde belangen om met u een duurzame relatie te onderhouden, haar diensten aan te bieden en haar diensten te verbeteren door statistische analyses.

 

Delen van persoonsgegevens

Punt & Van Hapert Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor haar dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Punt & Van Hapert Advocaten zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Punt & Van Hapert Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Punt & Van Hapert Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De door Punt & Van Hapert Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. 

Punt & Van Hapert Advocaten deelt uw persoonsgegevens niet met derde landen of internationale organisaties buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.  

 

Beveiliging

Punt & Van Hapert Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens onder andere te beveiligen tegen verlies, aanpassing en bekendmaking. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens dan wordt u verzocht om per e-mail contact met ons op te nemen via info@pvhadvocaten.nl.

 

Bewaartermijn

Punt & Van Hapert Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 • Recht op informatie (ontvangst privacy statement)
 • Recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • Recht van verzet
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Punt & Van Hapert Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Om zeker te zijn dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Punt & Van Hapert Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u per e-mail richten aan info@pvhadvocaten.nl of per post aan Punt & Van Hapert Advocaten, Keizersgracht 616, 1017 ER Amsterdam.

 

Statistieken en cookies

Punt & Van Hapert Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Punt & Van Hapert Advocaten verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van de website van Punt & Van Hapert Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Punt & Van Hapert Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Punt & Van Hapert Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Punt & Van Hapert Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Aanpassingen

Punt & Van Hapert Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Toestemming

Indien u als betrokkene uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens dan bent u op ieder moment gerechtigd om deze toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

Klachtenprocedure

U als betrokkene kunt een klacht indienen tegen Punt & Van Hapert Advocaten over de verwerking van uw persoonsgegevens. U dient de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verplichte medewerking

In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat Punt & Van Hapert Advocaten de persoonsgegevens van u als betrokkene verwerkt. Bijvoorbeeld om een overeenkomst na te komen. Indien u in voorkomend geval als betrokkene uw persoonsgegevens niet wenst te delen met Punt & Van Hapert Advocaten, dan is zij niet in staat om de overeengekomen dienst(en) te leveren.

 

Profilering

Punt & Van Hapert Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens niet voor profileringstechnieken of andere vormen van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u per e-mail contact opnemen met info@pvhadvocaten.nl of per post gericht aan Punt & Van Hapert Advocaten, Keizersgracht 616, 1017 ER Amsterdam.

 

Dit privacy statement is op 1 april 2020 vastgesteld.