• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ondernemingsrecht

Ondernemer &
echtscheiding

Arbeidsrecht

Vastgoed

Personenvennootschappen

Een personenvennootschap komt tot stand als (rechts)personen met elkaar overeenkomen dat zij gaan samenwerken om het daaruit ontstane voordeel met elkaar delen. Het Nederlands recht maakt onderscheid tussen drie verschillende vormen van personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma en de daaraan verwante commanditaire vennootschap.

Maatschappen

Volgens de wet is sprake van een maatschap als twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen. Deze samenwerkingsvorm wordt nog altijd veel gebruikt door tandartsen, fysiotherapeuten, advocaten en artsen.

De maatschap onderscheidt zich van een kapitaalvennootschap (zoals de NV en de BV) doordat de maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft. Hierdoor kunnen opdrachtgevers naast de maatschap, ook de individuele vennoten aansprakelijk houden als de maatschap verplichtingen niet nakomt. De vennoten van de maatschap zijn in dat geval ieder voor een gelijk deel van de schuld aansprakelijk, tenzij de opdrachtgever één van de vennoten volledig aansprakelijk houdt omdat specifiek die vennoot de opdracht zou uitvoeren of heeft uitgevoerd.

De afspraken die vennoten over de samenwerking maken, worden meestal vastgelegd in een overeenkomst. Hiervoor gelden weinig wettelijke regels, anders dan bij de BV of de NV, waardoor vennoten meer vrijheid hebben om een eigen invulling te geven aan de samenwerking. Zo kunnen vennoten afspraken maken over de inbreng van iedere vennoot bij de start van de samenwerking of bij het intreden van een nieuwe vennoot, afspraken over de winstverdeling en over opzeggings- of ontbindingsgronden.

Daarnaast is het van belang om goede afspraken te maken over de rechten en verplichtingen van vennoten als zij uit de maatschap treden. Veel geschillen tussen (voormalig) vennoten ontstaan namelijk doordat deze afspraken niet duidelijk zijn vastgelegd. Vennoten kunnen onder meer afspreken dat één of meerdere vennoten het recht hebben om de maatschap voort te zetten nadat een vennoot uittreedt, zij kunnen afspraken vastleggen over de uitkoop van een vennoot (een uittreedvergoeding) en over de wijze waarop de maatschap gewaardeerd moet worden.

Vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma (VOF) is een speciale vorm van een maatschap. Volgens de wet is de VOF een maatschap die is aangegaan tot de uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam, terwijl een maatschap veelal wordt gebruikt door individuele beroepsbeoefenaars. Onder meer in de horeca werken veel ondernemers samen in een VOF.

Een ander belangrijk verschil tussen de maatschap en de VOF is dat wanneer de VOF een verplichting niet nakomt, de vennoten ieder hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gehouden. Dat betekent dat iedere vennoot van een VOF door een schuldeiser kan worden aangesproken tot betaling van het volledige bedrag dat de VOF aan de schuldeiser verschuldigd is. Vervolgens moet de vennoot die de volledige schuld heeft betaald zelf regres halen op de overige vennoten.

Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap is ook een speciale vorm van een maatschap en VOF, die is aangegaan tussen één of meerdere ‘beherende vennoten’ en een ‘stille vennoot’. In de wet wordt de commanditaire vennootschap beschreven als ‘de vennootschap bij wijze van geldschieting’. De stille vennoot brengt uitsluitend kapitaal in en kan niet aansprakelijk worden gehouden als de vennootschap verplichtingen niet nakomt. De stille vennoot mag zich niet bezighouden met het besturen van de vennootschap en mag dus bijvoorbeeld geen overeenkomsten aangaan namens de vennootschap. Als de stille vennoot dat toch doet, wordt hij niet langer aangemerkt als stille vennoot. Net als de andere (beherende) vennoten is hij vanaf dat moment ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.

Wilt u meer weten? De ondernemingsrechtspecialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons