Werknemer heeft op grove wijze de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst veronachtzaamt. Er is sprake van een verwijtbare wanprestatie. Werknemer heeft stelselmatig geweigerd overleg te voeren over werkhervatting, hij weigert het gesprek aan te gaan over de reden waarom de aangeboden werkzaamheden in zijn ogen niet passend zijn en hij verschijnt niet op afspraken. Voor ontbinding wegens een tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst dienen de tekortkomingen dermate ernstig te zijn dat deze “aanleunen” tegen de dringende reden op grond waarvan ontslag op staande voet verleend kan worden. Daarvan is sprake. Het is verwijtbaar dat werknemer bij herhaling zonder geldige reden heeft nagelaten aan de oproepen van werkgever gevolg te geven. Dit wordt gekwalificeerd als werkweigering en dat kan een dringende reden voor ontslag op staande voet zijn. Ook de loon opschorting heeft werknemer niet op andere gedachten kunnen brengen. Ontbinding is gerechtvaardigd en omdat werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld wordt geen transitievergoeding toegekend.