Het hof overweegt dat de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer kan worden ontbonden indien de werkgever de werknemer schriftelijk heeft gemaand tot nakoming van de re-integratieverplichtingen of om die reden de loondoorbetaling heeft gestaakt, en de werkgever beschikt over een deskundigenverklaring van UWV. Dit zijn cumulatieve vereisten. De werkgever is naast de loonstop verplicht een deskundigenverklaring te overleggen, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Deze verklaring dient het oordeel te bevatten of de werknemer zijn re-integratie-inspanningen is nagekomen. Een verklaring over de verhindering van de werknemer om de bedongen of andere passende arbeid te verrichten is niet voldoende. De werkgever voldoet niet aan de vereisten. Het deskundigenoordeel ontbreekt en het hof constateert dat onder de gegeven omstandigheden het overleggen van een deskundigenoordeel van de werkgever kan worden gevergd. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.