Een concurrentiebeding is niet rechtsgeldig als de motivering pas later aan het beding wordt toegevoegd. De motivering dient gelijktijdig met het aangaan van het concurrentiebeding plaats te vinden en aan de werknemer kenbaar te worden gemaakt. De motivering kan worden opgenomen in een apart document dat samen met het beding wordt opgesteld en getekend. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is slechts rechtsgeldig als het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Die motivering dient dus te worden opgenomen. Omdat in deze kwestie de motivering pas na het aangaan van de arbeidsovereenkomst aan werknemer kenbaar is gemaakt, is het concurrentiebeding niet rechtsgeldig.