De kantonrechter oordeelt dat het feit dat de werkneemster zich niet heeft ziek gemeld conform het verzuimprotocol, niet tot gevolg heeft gehad dat de verplichting van de werkgever om het loon te betalen, is komen te vervallen. Het telefonisch ziekmelden heeft ten doel de werkgever snel inzicht te verschaffen in aard en verwachte duur van de ziekte. Uit niets blijkt dat de regel mede ten doel heeft het waarheidsgehalte van de ziekmelding te doen controleren door de arbo-arts. Werkgever had werknemer ook na de ziekmelding kunnen laten oproepen door arbo-arts. Nu dat niet is gebeurd, komt dat voor rekening en risico van werkgever. In deze omstandigheden (geen first opinion) kan niet van de werkneemster worden gevergd dat zij een deskundigenoordeel zou overleggen. De werkgever moet loon doorbetalen.