Geen klachtplicht wanneer geen prestatie is verricht

In een recent arrest bevestigt de Hoge Raad dat de klachtplicht niet van toepassing is op een nalaten om een overeengekomen prestatie te verrichten. Dit is in lijn met een eerder arrest van de Hoge Raad uit 2007.

Wanneer een partij van mening is dat een prestatie van de wederpartij gebrekkig is, dient deze partij hier binnen bekwame tijd bij de wederpartij over te klagen. Wanneer hij dit nalaat kan hij geen beroep meer doen op het gestelde gebrek in de prestatie van de wederpartij. Dit wordt de klachtplicht genoemd (artikel 6:89 BW).

Feiten

De zaak gaat over ernstige letselschade. Eiser woonde met zijn toenmalig echtgenoot op een woonwagenkamp. Toen zij gaslucht roken hebben zij contact opgenomen met de gemeente. De gemeente heeft aan een installatiebedrijf opdracht gegeven om ter plaatse te komen, onderzoek te doen en bij noodzaak onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te verrichten. Het installatiebedrijf is naar de locatie toegegaan, maar heeft vanwege tijdsgebrek geen verder onderzoek gedaan. Eiser en toenmalig echtgenoot bleven gaslucht ruiken en hebben nogmaals bij de gemeente aan de bel getrokken. Uiteindelijk heeft in maart 2005 een ontploffing plaatsgevonden waarbij eiser en zijn toenmalig echtgenoot ernstige brandwonden hebben opgelopen.

Eiser en toenmalig echtgenoot hebben een advocaat benaderd die de gemeente en het installatiebedrijf nalaat aansprakelijk te stellen en na januari 2007 helemaal niets meer doet in het dossier.

In maart 2011 heeft eiser een andere advocaat benaderd. Deze advocaat signaleert dat de eerste advocaat heeft nagelaten de voor het ongeval aansprakelijke partij aansprakelijk te stellen waardoor de schade niet is vergoed en de schadeclaim inmiddels is verjaard.

Rechtsgang

In de gerechtelijke procedure vordert eiser een verklaring voor recht dat het kantoor van de oude advocaat tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, waardoor zij aansprakelijk is voor de door eiser geleden en nog te lijden schade.

De rechtbank heeft de vordering toegewezen, maar het Hof heeft het vonnis vernietigd en de vordering afgewezen. Het Hof overweegt dat eiser niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in de prestatie van de advocaat had ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken bij (het kantoor van) de advocaat heeft geklaagd. Hierdoor kan eiser ook geen beroep meer doen op het gestelde gebrek in de prestatie van (het kantoor van) de advocaat (artikel 6:89 BW).

In cassatie stelt eiser dat het Hof heeft miskend dat de klachtplicht (uit artikel 6:89 BW) niet van toepassing is op een geval waarin er in het geheel geen prestatie is verricht.

De Hoge Raad acht de klacht van eiser gegrond en vernietigt het arrest. De Hoge Raad overweegt dat de klachtplicht ertoe dient de schuldenaar die een prestatie heeft verricht te beschermen. Hij moet erop kunnen rekenen dat de schuldeiser met bekwame spoed onderzoekt of de prestatie aan de verbintenis beantwoordt.  Als dit niet het geval blijkt te zijn, dient de schuldeiser dit ook met spoed aan de schuldenaar mede te delen (artikel 6:89 BW). Dit is niet van toepassing op een ‘nalaten’.

De overweging van de Hoge Raad is in lijn met de conclusie van A-G Valk. De A-G overweegt dat ondanks dat er tussen de advocaat en eiser één overeenkomst van opdracht is gesloten, de acties van deze advocaat als afzonderlijke prestaties moeten worden gezien. Het verricht zijn van de ene prestatie, brengt niet mee dat het nalaten van de andere prestatie als ‘ondeugdelijk nakomen’ moet worden gezien waarvoor de klachtplicht geldt. Integendeel, dit nalaten blijft een geheel niet verrichten van een verschuldigde prestatie. Hiervoor geldt de klachtplicht niet.

De A-G laat ruimte open voor overgangsgevallen, waarbij de rechter ruimte heeft om te beoordelen of er wel of niet ‘ondeugdelijk is nagekomen’ en dus wel of niet moet worden geklaagd. In dit geval heeft de advocaat echter geheel geen handeling verricht voor de stuiting van de verjaring, waardoor de klachtplicht niet van toepassing is.

Heeft u te maken met een contractpartij die niet of niet deugdelijk presteert, of twijfelt u of een wederpartij bij u tijdig had moeten klagen, dan helpt Punt & Van Hapert Advocaten u graag om de juiste stappen te zetten. Niet tijdig klagen kan in andere gevallen zeer grote gevolgen hebben, namelijk verval van aansprakelijkheid van de niet deugdelijk presterende partij.

Door: Judith Schol

Artikelen over hetzelfde onderwerp:

Artikelen op relevantie: