Werknemer is lang in dienst en is de afgelopen jaren veelvuldig ziek geweest. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst.  De redenen voor het verzuim zijn niet werkgerelateerd. De kantonrechter acht het onvoldoende aannemelijk dat het ziekteverzuim van de werknemer zodanig verstorend werkt op het arbeidsproces of zodanig zwaar drukt op de andere werknemers dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Het inschakelen van zzp’ers of uitzendkrachten zal kosten en tijd met zich meebrengen, tot een verhoogde werkdruk voor andere werknemers leiden en omzetderving veroorzaken, maar onaanvaardbaar voor de bedrijfsvoering is dit niet. Van de werkgever mag worden gevergd dat hij het probleem anders oplost dan door ontbinding van de arbeidsovereenkomst.