Werkneemster heeft zich ziek gemeld. Het hof overweegt dat werknemer recht heeft op een billijke vergoeding EUR 15.000,–. Er is te weinig rekening gehouden met haar gezondheidssituatie. Zij moest deelnemen aan een coaching traject, terwijl zij niet tot werkhervatting in staat was en werkgever is (in de mediation) blijven aandringen op ontslag, hoewel zij wist dat werkneemster haar baan wilde behouden. Als gevolg van het tegen de wil van werkneemster lastig blijven vallen van een zieke, mentaal kwetsbare werknemer met voorstellen voor ontslag, heeft werkgever re-integratieverplichtingen ernstig veronachtzaamd. Dat is een ernstige verwijtbare tekortkoming.