De kantonrechter overweegt dat bij een vordering tot betaling van loon over een periode van ziekte een verklaring van een deskundige benoemd door UWV (second opinion) moet worden overgelegd waaruit van de verhinderingen om te werken blijkt, tenzij dit in redelijkheid niet van werknemer kan worden gevergd. De second opinion kan ook worden gevraagd bij het ontbreken van een first opinion (bedrijfsarts). In deze kwestie ontbreekt de first opinion, maar behoeft werknemer geen deskundigenoordeel van UWV over te leggen. Werkgever heeft in strijd met Arbowet geen overeenkomst met een arbodienst of andere deskundige die een betwiste ziekmelding kan controleren.  Werkgever heeft geen bedrijfsarts ingeschakeld. Hierdoor komt de oorzaak waardoor werknemer niet heeft gewerkt in redelijkheid voor werkgever. De loonvordering wordt toegewezen.