De overname van de echtelijke woning in tijden van Corona: wat kan en mag?

Nu inmiddels de opgelegde maatregelen door de overheid zijn verlengd, ligt de Nederlandse economie voorlopig nog stil. Al eerder werd door ons een blog geschreven over de gevolgen hiervan voor de alimentatie, maar hoe zit het met een (on)mogelijk overname van de echtelijke woning bij scheiden?

Verdeling gemeenschap

De meest gemakkelijke en gewenste weg is om in onderling overleg tot afspraken te komen over de wijze van verdeling. Wie mag er in de woning blijven? Welke waarde wordt aan de woning toegekend? En binnen welk termijn dient de echtgenoot de woning over te nemen? Indien u niet in onderling overleg tot afspraken kunt komen, staat de weg naar de rechter open.

Bij de verdeling van de gemeenschap moet niet worden vergeten dat geen van de echtgenoten de echtelijke woning moét overnemen. Partijen kunnen er ook voor kiezen om de woning aan een derde te verkopen of de woning nog enige tijd gezamenlijk aan te houden.

Wat kunt u doen wanneer als gevolg van de Coronacrisis de andere echtgenoot of uzelf niet in staat bent om de woning te financieren binnen de gegeven termijn?

Uitstel verdeling

Partijen kunnen ervoor kiezen om de verdeling van de echtelijke woning uit te stellen. In dat geval blijft de hypotheek op beide namen staan. Dit kan een uitkomst bieden voor degene die op dit moment de financiering van het huis niet rond krijgt door de gevolgen van de Coronacrisis. Deze situatie kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als ook de kinderen in de echtelijke woning wonen. Hiermee blijven de kinderen immers in hun vertrouwde omgeving.

Het onverdeeld laten van de echtelijke woning kan (ongewenste) gevolgen hebben. Zo blijft ook de andere partij (degene die het huis verlaat) hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Als de woonlasten niet meer worden voldaan, kan de bank dus ook bij die persoon de achterstallige hypotheeklasten ophalen. Dat recht van de bank staat namelijk los van eventuele onderlinge afspraken over het betalen van de hypotheek. Daarbij kan het een beperkende factor zijn bij het aangaan van nieuwe financieringen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een nieuwe woning. Het onverdeeld laten van een woning kan dus leiden tot een status quo situatie, waarin geen van de ex-echtgenoten zich kan bewegen.

Toch verkopen aan een derde?

Als de termijn voor het verkrijgen van de financiering voor overname van de echtelijke woning is verstreken en een uitstel is niet meer aan de orde, dan zal verkoop aan een derde de enige oplossing zijn. Blijft uw ex-partner toch weigerachtig om de woning aan een derde te verkopen, dan kan in een procedure alsnog worden gevorderd dat de woning aan een derde wordt verkocht. U kunt dan vervangende toestemming bij de rechter vragen. Coronavirus. De rechtbank zijn gesloten en vooralsnog worden alleen urgente zaken (telefonisch) behandeld. Het spoedeisende karakter van de zaak is dus relevant voor een spoedige behandeling. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

In onderling overleg

Het heeft de voorkeur om samen met uw ex-partner nieuwe (tijdelijke) afspraken te maken betreffende de overname van de echtelijke woning. Bespreek de situatie en de bijkomende problematiek. Indien u tot gewijzigde (tijdelijke) afspraken komt, leg deze altijd schriftelijk en duidelijk vast zodat er geen aanleiding tot geschillen zijn. Een advocaat kan daar bij helpen.

Betaalpauze

Heeft u thans moeite met het aflossen van de hypotheek als gevolg van inkomensdaling door de Coronacrisis? Dan bestaat de mogelijkheid om een betaalpauze in te lassen. De betaalpauze is een tijdelijke ruimte die de bank u biedt. Het betreft een uitstel van betaling. Aan deze uitgestelde betaling zijn geen extra kosten verbonden. Uiteraard dient u op termijn de opgelopen achterstand in te halen.

Volgens de huidige wet- en regelgeving dient de opgelopen achterstand in 2020 uiterlijk op 31 december 2021 te zijn ingehaald. Wanneer dit niet het geval is, wordt per 1 januari 2022 een nieuw aflosschema vastgesteld.

Opmerking verdient dat de betaalpauze niet mogelijk is wanneer u al voorafgaand aan de Coronacrisis in financiële moeilijkheden verkeerde. Het dalen van uw inkomen ten gevolge van de Coronacrisis is op zich zelf ook niet voldoende. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken of u spaarvermogen hebt. Indien hier sprake van is, wordt verwacht dat u eerst inteert op het spaarvermogen.

Voor vragen over de verdeling van de huwelijks gemeenschap of andere familierechtelijke vraagstukken, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.

Door: Carmen de Koning