Corporate opportunity – wat is het ook alweer?

Een corporate opportunity is volgens de Ondernemingskamer een zakelijke kans die binnen de vennootschap had moeten worden ondergebracht en uitgevoerd. Hieruit vloeit voort dat indien een bestuurder, aandeelhouder of functionaris deze kans voor zichzelf aanwendt, hij/zij de vennootschap benadeelt en dus handelt in strijd met artikelen 2:8 en 2:9 BW.

De corporate opportunity is een leerstuk dat afkomstig is uit het Angelsaksische recht. Hoewel het leerstuk al geruime tijd in de Nederlandse rechtsliteratuur bekend is, zijn maar een paar voorbeelden in de jurisprudentie aan te wijzen.

Punt & van Hapert succesvol beroep op corporate opportunity

Bijna een jaar geleden heeft ondernemingsrechtadvocaat mr. Punt met succes een beroep gedaan op het leerstuk van de corporate opportunity. De rechtbank volgde de stelling van mr. Punt dat de wederpartij een zakelijke kans had ontnomen van zijn cliënte waardoor zij buitenspel was gezet. De rechtbank was het mr. Punt eens dat zijn cliënte was benadeeld doordat de wederpartij zelf de aandelen in de deelneming had verwerft (de corporate opportunity i.c.). Op grond hiervan kwam de rechtbank tot het oordeel dat de wederpartij onrechtmatig heeft gehandeld en gehouden is de schade van de cliënte van mr. Punt te vergoeden.

De wederpartij heeft naar aanleiding hiervan hoger beroep ingesteld, waardoor de zaak nu bij Hof Amsterdam ligt. Bij memorie van antwoord heeft mr. Punt herhaald dat de wederpartij zijn cliënte een corporate opportunity heeft ontnomen. Later dit jaar kan dus een interessant arrest over het leerstuk van de corporate opportunity verwacht worden.

Juridische definitie corporate opportunity

De Nederlandse juridische definitie van het leerstuk van de corporate opportunity is gegeven door de Rechtbank Midden-Nederland in een vonnis van 2014. De rechtbank heeft daarmee ook de koppeling tussen het leerstuk van de corporate opportunity en het Nederlandse recht (artikel 2:8 en 2:9 BW) gemaakt.

In rov. 4.11 van het vonnis staat te lezen: “De rechtbank stelt voorop dat als corporate opportunity kan worden aangemerkt een mogelijkheid die zich voor de vennootschap voordoet om een transactie aan te gaan of zakelijke activiteiten te ontplooien die passen binnen het kader van haar bedrijfsvoering en waarvan kenbaar is dat de vennootschap daar een redelijk belang bij heeft of zou kunnen hebben. Uit de artikelen 2:8 en 2:9 BW vloeit voort dat de bestuurder van de vennootschap deze mogelijkheden ten gunste van de vennootschap dient te benutten. Indien de bestuurder een corporate opportunity aanwendt ten behoeve van zichzelf of van derden, zonder dat de vennootschap deze opportunity heeft vrijgegeven, dan schiet hij tekort in de uitoefening van de hem opgedragen taak. Kan de bestuurder daarvan een ernstig verwijt worden gemaakt, dan is hij jegens de vennootschap voor diens schade aansprakelijk op grond van artikel 2:9 BW. Van een ernstig verwijt is in beginsel sprake indien de bestuurder zijn eigen belang heeft laten prevaleren boven dat van de vennootschap.”

Ondernemingskamer over corporate opportunity

Nadien heeft de Ondernemingskamer nog enige opheldering verschaft in de hierboven aangehaalde uitspraak. De Ondernemingskamer achtte voor haar uitspraak de volgende drie elementen van belang om te beoordelen of sprake was van een corporate opportunity.

  1. Past de corporate opportunity binnen de doelstellingen van de vennootschap?
  2. Is voor de corporate opportunity gebruik gemaakt van kennis vergaard binnen de vennootschap?
  3. Hebben de functionarissen hun taken binnen de vennootschap ernstig verwaarloosd door het oppakken van de corporate opportunity?

Naar aanleiding van bovengenoemde uitspraken lijkt er binnen de Nederlandse rechtspraak dus steeds meer ruimte voor een onderneming om een beroep op het corporate opportunity leerstuk te doen.

Advocaat ondernemingsrecht

Bevindt uw onderneming zich in een soortgelijke situatie of heeft u een andere ondernemingsrechtelijke vraag, neem dan contact met ons op.

Door: Valérie van der Vliet