Wijziging partneralimentatie

Wijziging partneralimentatie

Verkorting alimentatieduur Al jaren wordt gedebatteerd en gediscussieerd over het verkorten van de partneralimentatieduur van 12 naar 5 jaar. Met het wetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie”probeert de politiek te bewerkstelligen dat de alimentatiegerechtigde...

Aanvang klachtplicht bij consumentenkoop non-conform dressuurpaard

Aanvang klachtplicht bij consumentenkoop non-conform dressuurpaard

Consumentenkopers dienen bij non-conformiteit tijdig te klagen. Het moment van daadwerkelijk ontdekken van de non-conformiteit is het moment waarop de termijn voor de wettelijke klachtplicht gaat lopen. Slechtlopend dressuurpaard Kopers hebben een dressuurpaard...

Aansprakelijkheid en schade bij onjuiste NVM-meetinstructie

Aansprakelijkheid en schade bij onjuiste NVM-meetinstructie

(Ver)kopers van woningen en makelaars opgelet: een makelaar die onjuiste informatie verstrekt over de woonoppervlakte van een woning is aansprakelijk voor de schade als gevolg van de onjuiste informatie. Woonoppervlakte onjuist Kopers hebben een woning gekocht van...

Verdeling echtelijke woning

Verdeling echtelijke woning

De echtelijke woning is voor de één – ook na de echtscheiding – een thuis, terwijl de ander vooral op vervelende wijze wordt geconfronteerd met herinneringen. Toch speelt in de verdeling altijd de vraag: wordt de echtelijke woning aan één van partijen toebedeeld of...

De corporate opportunity in Nederland

De corporate opportunity in Nederland

Corporate opportunity – wat is het ook alweer? Een corporate opportunity is volgens de Ondernemingskamer een zakelijke kans die binnen de vennootschap had moeten worden ondergebracht en uitgevoerd. Hieruit vloeit voort dat indien een bestuurder, aandeelhouder of...

Geen ontbinding na frequent ziekteverzuim

Werkgever verzoekt ontbinding wegens frequent ziekteverzuim. De kantonrechter stelt vast dat werknemer sinds 2010 69% van de werkbare dagen heeft verzuimd. Dat de oorzaken van verzuim niet met elkaar samenhangen, doet hieraan niet af. De werkgever heeft niet...

Terugdraaien beoordeling werknemer

Werknemer verzoekt terugdraaiing van de beoordeling. De kantonrechter stelt vast dat de wijze waarop de beoordeling tot stand komt op voorhand is vastgelegd. Het staat een werkgever in zijn algemeenheid vrij om zelf de eigen beoordelingssystematiek en daaraan...

Geen omgangsregeling grootouders

De moeder stelt dat de grootouders niet-ontvankelijk zijn in hun verzoek tot omgang, omdat zij niet meer in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind zouden staan. De enkele omstandigheid dat gedurende enige tijd geen omgang heeft plaatsgevonden, is niet...

Geen ontbinding, want geen dossier

Werknemer heeft volgens werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld: in de afgelopen maanden driemaal schade gereden, in twee jaar acht snelheidsovertredingen begaan en een vrachtwagen gefilmd die hem rechts inhaalde, terwijl hij transport begeleidde. Werkgever verzoekt...

Ontbinding arbeidsovereenkomst zieke werknemer

Het hof overweegt dat de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer kan worden ontbonden indien de werkgever de werknemer schriftelijk heeft gemaand tot nakoming van de re-integratieverplichtingen of om die reden de loondoorbetaling heeft gestaakt, en de werkgever...

Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding – verjaring vordering

De vrouw heeft in haar inleidende dagvaarding die zij –voorafgaand aan echtscheidingsverzoek – heeft uitgebracht, alleen verdeling gevorderd en geen verrekening. Van enige bedoeling van haar om ook of juist tot verrekening op grond van de huwelijkse voorwaarden over...

Vakantiedagen verjaard

Werknemer werkt in een schoonheidssalon en verzoekt uitbetaling van vakantiedagen over 2013 en 2014. Het minimum vakantiedagen vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij werknemer redelijkerwijs niet in staat is...

Negeren schorsing is terecht ontslag op staande voet

Werkgever is een van de vennootschappen in een familiebedrijf. Werknemer is in dienst als operationeel directeur. Op 17 november 2015 heeft werkgever werknemer met onmiddellijke ingang geschorst. Werknemer heeft die schorsing genegeerd door op 18 november 2015 op werk...

Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding

Partijen hebben een Amsterdams verrekenbeding bij scheiding afgesproken. In de echtscheiding rijst de vraag in hoeverre de woning in aanmerking komt voor verrekening. Partijen zijn het erover eens dat de aflossingen op de hypotheek in de verrekening moeten worden...

Ontbinding vanwege bedreiging op leven werknemer

Werknemer is werkzaam als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Een van de broers van werknemer is in verband gebracht met het criminele milieu. Zijn vriendin is in 2014 doodgeschoten. In augustus 2015 hebben twee rechercheurs een bezoek gebracht aan...

Bijwonen huwelijksdag vader

Vader hertrouwt en wenst dat zijn dochter daarbij aanwezig is. Moeder werkt niet mee. Vader vordert moeder te veroordelen tot medewerking aan het laten bijwonen van de minderjarige van de bruiloft van de vader op straffe van een dwangsom van EUR 15.000,--. Moeder...

Ontbinding wegens tekortkomingen werknemer

Werknemer heeft op grove wijze de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst veronachtzaamt. Er is sprake van een verwijtbare wanprestatie. Werknemer heeft stelselmatig geweigerd overleg te voeren over werkhervatting, hij weigert het gesprek aan te gaan over de reden...

Schorsing van het concurrentiebeding

De vraag komt erop aan of werknemer het bedrijfsdebiet van werkgever in gevaar zal brengen. Dat lijkt niet het geval. De werkgever heeft het concurrentiebeding op zodanige wijze geformuleerd dat het een zo breed mogelijke strekking heeft. De werkgever heeft de...