• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ondernemingsrecht

Ondernemer &
echtscheiding

Arbeidsrecht

Vastgoed

Bestuurdersaansprakelijkheid

Indien een bestuurder zijn taak niet naar behoren vervult, kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Een bestuurder kan voor onbehoorlijke taakvervulling aansprakelijk worden gehouden jegens de vennootschap (interne aansprakelijkheid) of jegens derden (externe aansprakelijkheid). Daarvoor geldt een hoge drempel en dat is een logisch gevolg van de rechtspersoonlijkheid. Toch zijn er veel situaties waarin bestuurders effectief kunnen worden aangesproken op hun functioneren. Onze procesadvocaten treden op voor zowel rechtspersonen als aansprakelijk gestelde bestuurders.

Interne aansprakelijkheid

Statutair bestuurders (directeuren), maar ook commissarissen en feitelijk beleidsbepalers, kunnen aansprakelijk worden gehouden jegens de vennootschap wegens onbehoorlijke taakvervulling. Hiervoor is vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De aansprakelijkheid ziet dan op de door de vennootschap geleden schade ten gevolge van het onbehoorlijk bestuur. Het uitgangspunt is collectieve verantwoordelijkheid van het gehele bestuur voor het gevoerde beleid. Een individuele bestuurder kan ontkomen aan aansprakelijkheid (zich disculperen) indien hij aannemelijk maakt dat hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en de bestuurder niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. Daarbij wordt mede gelet op een eventuele taakverdeling binnen het bestuur.

Daarnaast kan een bestuurder van een rechtspersoon bij faillissement aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur door de curator. De curator heeft in sommige gevallen de wind in de rug, omdat hij gebruik kan maken van rechtsvermoedens. Wanneer de bestuurder niet heeft voldaan aan de verplichting tot het voeren van een deugdelijke administratie en/of de jaarrekening niet tijdig heeft gepubliceerd, dan bepaalt de wet dat vaststaat dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Bovendien wordt dan vermoed dat dit wanbeleid een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Het is in veel gevallen een hele uitdaging om dat rechtsvermoeden te ontzenuwen. Cruciaal is dan dat vanaf het eerste moment een weloverwogen standpunt wordt ingenomen en goed naar alle overige omstandigheden voorafgaand aan het faillissement wordt gekeken, die een werkelijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Onze advocaten hebben hiermee veel ervaring en kunnen dit proces goed begeleiden. Daarmee wordt ook tegenwicht geboden aan de curator die in veel gevallen overweldigend overkomt op voormalig bestuurders.

Externe aansprakelijkheid

Ook kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door derden die als gevolg van zijn gedragingen schade hebben geleden. De grondslag van een dergelijke vordering is onrechtmatige daad. In de meeste gevallen betreft dit een schuldeiser van de rechtspersoon. Als criterium geldt dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Voorbeelden zijn het publiceren van een misleidende jaarrekening, het onttrekken van gelden, het niet voldoen aan de verplichting tot inschrijving van een vennootschap in het handelsregister en het aangaan van een overeenkomst met een derde terwijl de bestuurder wist of behoorde te weten dat de rechtspersoon onvoldoende financiële middelen had om aan de verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen (schending van de in rechtspraak tot stand gekomen zogenoemde Beklamel-norm).

In de wet is voorts geregeld dat bestuurders van een besloten vennootschap hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gehouden indien de vennootschap na uitkering van dividend niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Daarom dient het bestuur alleen haar goedkeuring aan dividenduitkeringen te geven, wanneer redelijkerwijs valt te verachten dat dit probleem zich niet zal voordoen. Daartoe moet het bestuur een zogenoemde balanstest en uitkeringstoets verrichten. Dit gebeurt vaak in samenspraak met de accountant van de vennootschap.

Rechtspersoon bestuurder

Wanneer de aansprakelijke bestuurder van een rechtspersoon op haar beurt ook een rechtspersoon is, dan kan – ongeacht het aantal tussenschakels – ook de natuurlijke persoon die als uiteindelijke bestuurder bovenaan deze keten staat, automatisch aansprakelijk worden gesteld.

Wenst u een bestuurder aansprakelijk te stellen of wenst u als bestuurder of feitelijk beleidsbepaler aan aansprakelijkheid te ontkomen? De ondernemingsrecht en commercieel procesrecht specialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons