Minister Asscher heeft op 21 april 2016 laten weten dat hij de Wet Werk en Zekerheid gaat aanpassen. Het betreft drie aanpassingen die volgens de minister passen binnen de doelstellingen van de wet.

Het eerste punt van aanpassing ziet op seizoensarbeid. Het wordt voor werkgevers en werknemers mogelijk om in geval van seizoensarbeid bij cao een uitzondering op de WWZ te maken. Volgens de wet moeten werknemers na drie opeenvolgende contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract krijgen. Voor werknemers die maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen (de seizoensarbeiders) mag de tussenpoos in deze ketenbepaling bij cao ten hoogste drie maanden bedragen in plaats van zes maanden. De ‘oude’ ketenbepaling wordt daarmee ten aanzien van seizoensarbeid hersteld. Alertheid van werkgevers op de termijnen blijft echter van belang.

De tweede aanpassing betreft de transitievergoeding in geval van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De langdurig zieke werknemer heeft in dat geval nog steeds recht op de transitievergoeding bij ontslag, maar de werknemer zal worden gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit betekent wel dat de (uniforme) premie omhoog zal gaan.

Ten slotte heeft de minister aangekondigd dat hij de WWZ zal aanpassen voor waar het gaat om het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is. Dit betekent dat bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen de waarde van de bij cao geregelde voorziening niet gelijkwaardig hoeft te zijn aan de transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben gehad. Het is dan aan de cao-partijen zelf om te bepalen wat de inhoud en omvang van de cao-voorziening zal zijn en door wie die voorziening verschuldigd is. Die voorziening kan ook alleen bestaan uit van-werk-naar-werk arrangementen. Dit betekent dat de werknemer in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen er aanzienlijk slechter vanaf kan komen dan vóór aanpassing van de WWZ het geval was.

De aangekondigde aanpassingen van de WWZ brengen wijzigingen mee voor werkgevers en werknemers. Punt & Van Hapert Advocaten staat u graag bij voor advies.

Door: mr. Eveline Londeman