• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Aandeelhoudersvergadering - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamOndernemingsrecht

Aandeelhoudersvergadering - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamOndernemer &
echtscheiding

Aandeelhoudersvergadering - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamArbeidsrecht

Aandeelhoudersvergadering - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamVastgoed

Aandeelhoudersvergadering

De aandeelhouders vormen tezamen de Algemene Vergadering (voorheen genoemd: de AvA). Dit is een verplicht orgaan van de vennootschap. Tevens is het de naam van het formele overleg waaraan de aandeelhouders deelnemen. Aan de aandeelhoudersvergadering komen diverse bevoegdheden toe, waaronder vaak de benoeming en het ontslag van bestuurders. Het bestuur en de raad van commissarissen dienen aan de algemene vergadering alle inlichtingen te verschaffen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich hiertegen verzet. Verder zijn de aandeelhouders in beginsel de uiteindelijk financieel gerechtigden van de resultaten van de vennootschap via dividend.

Jaarlijks moet er tenminste één algemene vergadering worden gehouden. In deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld. Daarnaast worden algemene vergaderingen bijeengeroepen wanneer de daartoe bevoegde organen/personen dit wensen, waarbij indien nodig een machtiging van de rechter kan worden gevraagd. De termijn en de wijze waarop de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden moeten worden opgeroepen voor de algemene vergadering ligt vast in de statuten. Deze procedure moet zorgvuldig worden doorlopen.

Zeker wanneer er belangrijke punten op de agenda staan, zoals het ontslag van een bestuurder of belangrijke strategische beslissingen of grote financiële uitgaven, dan is het van belang dat de besluitvorming in alle opzichten goed verloopt. Daarmee wordt voorkomen dat besluiten achteraf worden vernietigd of zelfs worden geacht nooit te zijn genomen omdat ze nietig zijn. Onze advocaten begeleiden zowel vaste cliënten als nieuwe cliënten zeer regelmatig bij het verzorgen van een formeel en inhoudelijk juiste besluitvorming. Dat kan cruciaal zijn voor het vervolg van de zaak, bijvoorbeeld in aanloop naar een gerechtelijke procedure. Ook kunnen wij u uiteraard bijstaan wanneer u juist een besluit wil laten vernietigen of de nietigheid ervan wil inroepen.

Wilt u meer weten? De ondernemingsrechtspecialisten van Punt & Van Hapert ondersteunen u graag.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons